SOLERA - CHATBOT

E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar

e-ticarette karşılaşılan sorunlar


E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar

E-ticarette karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak 3 ana başlık altında toplanabilir.

 1. Finansal sorunlar
 2. Yasal sorunlar
 3. Altyapı sorunları


1. Finansal Sorunlar

İnternete girmek için ilk koşul internet erişimi bulunan bir cihaz sahibi olmaktır. Sadece bu cihaza sahip olmak yetmemekte, aynı zamanda internet bağlantısı da gerekmektedir. Bunun için de ayrıca bir telefon aboneliğine ve modeme ihtiyaç vardır. Tüm bu donanımlar, internette işlem yapabilmenin ilk maliyetini oluşturmaktadır.

Türkiye’de bu maliyetler tüketicilerin satın alma gücüne göre yüksek olmakla beraber, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında en düşük düzeyde olanlar arasındadır. Bu yüzden e-ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük finansal sorunlardan bir tanesi herkesin kolay ve ucuz ulaşabileceği ortamın oluşmamasıdır. Teknolojinin ilerlemesi ve birçok rakip firmanın rekabet yarışı nedeni ile bu sorun günümüzde azalmaya ve internet artık çok daha kolay bir şekilde ceplere kadar ulaşmaktadır.

Bir diğer sorun, ülkeler arası gayri fiziki ticaretin satış vergilerinin toplanmasıyla ilgilidir. E-ticaretin vergilendirilmesinde sistem, adil ve etkin, kuralları açık ve net, vergi kayıp ve kaçaklarını engeller nitelikte olmalıdır.2. Yasal Sorunlar

E-ticaretin günümüzde yeni sektör olmasından kaynaklı yasal düzenlemelerde yetersizlikler bulunmaktadır. Yasal belirsizlik özellikle e-ticaretin geliştiği ülkelerde düzenleme boşluğu ortaya çıkarmıştır. E-ticaretle alakalı mevzuat özellikle kamu hukuku alanında yetersiz kalmaktadır. Bu yasal düzenlemelerin artırılmasının gerekliliğindeki amaç, internetin hukuk alt yapısının, kamu hukuku alanlarında kısıtlayıcı olmasından ziyade düzenleyici, bağlayıcı ve teşvik edici hükümler ile kurulmasıdır.

ETKK raporunda e-ticarete ilişkin faaliyetler ve yasal düzenlemeler aşağıdaki başlıklar ile düzenlenmiştir.

 • Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın elektronik ticaret açısından yeniden gözden geçirilmesi,
 • Elektronik ortamda sözleşmelerin yapılması konusunun Borçlar Hukuku çerçevesinde irdelenmesi,
 • Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanınmasının Usul Hukuku açısından değerlendirilmesi,
 • Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik parayı kullanıma sunacak olan kurum ve bu kurumla ilgili hukuki çerçevenin belirlenmesi,
 • Elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar arasındaki sorumluluk dağılımının hukuken ve adil bir orantı gözetilerek tesisi,
 • Elektronik ödeme araçlarının yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önleyici cezai tedbirlerin alınması,
 • Elektronik ödeme araçlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ve ispat yükü konularının düzenlenmesi,
 • Elektronik işlemler sırasında açıklanan kişisel verilerin gizliliği ve korunması,
 • Online ticaret sırasında haksız rekabet ve aldatıcı reklamların irdelenmesi,
 • Elektronik ticaret sırasında kullanılan internet alan isimlerin (domain names) hukuken korunması,
 • Telif Hakları ve Komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağıtım yetkilerinin elektronik iletim açısından yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO tarafından oluşturulan diplomatik konferansta hazırlanan iki uluslararası antlaşmaya taraf olunması hususunun değerlendirilmesi; kopyalamayı önleyici sistem ve bilgiler ile ilgili hükümlerin yukarda sözü edilen Kanuna ilavesinin incelenmesi.3. Altyapı Sorunları

E-ticaretin altyapısı genel olarak, gelişmiş iletişim şebekelerine, güçlü bilgisayarlara ve ona bağlanan bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. E-ticaret ölçeğinin giderek büyümesi ve bu iş alanına ait taleplerin sürekli artması altyapı sorunlarını da beraberinde getirmektedir. E-ticaretin karşılaştığı altyapı sorunlarından bazıları şöyledir;

 • Büyüme oranı öngörülmeden yapılan teknolojik altyapıları geliştirmek daha sonra çok maliyetli olabilmektedir.
 • Telekomünikasyon altyapısı herkesin bu hizmetlerden yararlanmasına imkân tanımalıdır.
 • Tüm süreçlerin uygulanabilirliği test edilmeli ve her süreç tek başına ayrı bir parça olarak tasarlanmalıdır.
 • İletişim ve bilgi teknolojileri pazarlarının rekabete açılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.
 • İletişim alanında teknik standartlar belirlenmelidir.
 • E-ticaret sistemi ve yapılan işlemler içinde yer alan hizmet sağlayıcılar, kullanıcılar ve tüketiciler için güven ortamı oluşturmalıdır.


Etiketler: E-ticarette karşılaşılan sorunlar, e ticaretin açıkları, e ticaretin sorunları, e-ticarette nasıl sorunlar vardır, e-ticaret sorunları nelerdir, e ticarette dikkat edilmesi gerekenler

Görüşleriniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar